Rekrutacja

» Formularz zgłoszeniowy on-line

Zgłoszenia do udziału w projekcie można przesyłać pocztą, drogą mailową lub składać osobiście
w siedzibie Biura Projektu:

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o.
ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno
czynne: pon.-pt. 8:00-16:00

Osoba do kontaktu:
Mateusz Łętowski
Kierownik Projektu
tel. kom. +48 503 341 971
e-mail: projektit@cargo.edu.pl
tel. +48 32 751 56 65
fax +48 32 751 73 55

Na dokumentację zgłoszeniową składają się:

·         Zał. nr 1 – Kopia KRS/wypis z ewidencji działalności gospodarczej Przedsiębiorcy

·         Zał. nr 2 – Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniami

·         Zał. nr 3 – Formularz zgłoszeniowy Uczestnika oraz zgoda na przetwarzania danych osobowych

·         Zał. nr 4 – Zaświadczenie o zatrudnieniu

·         Zał. nr 5 – Formularz informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis

·         Zał. nr 6 – Deklaracja udziału w projekcie

1. W przypadku dostarczenia w/w dokumentacji, a także spełnienia wszystkich wymogów udziału w projekcie każdy z uczestników bierze udział w teście wiedzy i kompetencji w celu ujednolicenia grup szkoleniowych oraz przydzielenia do odpowiedniej grupy pod względem jednorodności.
2. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej Komisja Rekrutacyjna utworzy listę podstawową i rezerwową uczestników projektu. Kryterium dodatkowym będzie płeć uczestników (kobiety +2 punkty).
3. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana uczestnikowi telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
4. Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy szkoleniowej wraz z załącznikami oraz deklaracji uczestnictwa.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie kompletu dokumentów oraz wniesienie przez przedsiębiorstwo wkładu własnego pokrywającego 20% kosztów szkolenia.